Informacja techniczna

Wstępna informacja techniczna w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

UWAGA!

Jeśli posiadasz prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, możesz  pominąć ten rozdział i przejść bezpośrednio do rozdziału Warunki Techniczne.

Kto może wystąpić o określenie wstępnej informacji technicznej? 

Każdy zainteresowany, który:

 • chce się dowiedzieć czy dana nieruchomość znajduje się w zasięgu gminnej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej;
 • chce otrzymać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

WAŻNE!

Wstępna informacja techniczna nie może być podstawą do:

– projektowania przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych;

– uzyskania uzgodnień w PUK WODKAN.

Jak to zrobić?

Udaj się do naszego biura.

Pamiętaj, aby dostarczyć niezbędne dokumenty:

 1. kopię aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000, z zaznaczoną lokalizacją inwestycji. Sprawdź, gdzie wydawane są mapy sytuacyjno-wysokościowe:
  1. Starostwo Powiatowe
 2. projekt zagospodarowania terenu – dla projektowanych inwestycji oraz rozbudowy istniejących obiektów;
 3. upoważnienie/pełnomocnictwo.

Możesz osobiście przygotować wniosek na opracowanie wstępnej informacji technicznej. Dokument powinien zawierać te same informacje wymagane w formularzu PUK WODKAN.

WAŻNE!

Jeśli o opracowanie wstępnej informacji technicznej występuje osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa, zlecenie powinno być podpisane przez osoby upoważnione przez Zleceniodawcę do reprezentowania, według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego upoważnienia/pełnomocnictwa.
Dokument ten powinien również upoważniać do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zleceniodawcy.

Jeśli o opracowanie wstępnej informacji technicznej w imieniu inwestora występuje biuro projektowe, dodatkowo wymagane jest upoważnienie/pełnomocnictwo od inwestora, które upoważnia biuro do występowania w jego imieniu. Dokument ten, w przypadku gdy inwestorem jest osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa, również powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego upoważnienia/ pełnomocnictwa.

Gdzie złożyć zlecenie?

Zlecenie na opracowanie wstępnej informacji technicznej
w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej należy złożyć w Dziale Obsługi Klienta:

 • w PUK WODKAN

  lub przesłać pocztą na adres:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych WODKAN Świątki Sp z o.o.

11-008 ŚWIĄTKI 68B.

Czas realizacji zlecenia i opłaty

Wstępną informację techniczną opracowujemy w terminie 21 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia zlecenia.

Kiedy dokumenty będą gotowe do odbioru, otrzymasz od nas SMS (jeśli na zleceniu podałeś numer telefonu komórkowego) lub powiadomienie w formie pisemnej (listownie lub e-mailem – w zależności od podanych przez Ciebie danych do kontaktu). 

Wstępną informację techniczną otrzymasz po okazaniu:

 • kopii zlecenia wraz z numerem rejestracyjnym sprawy;
 • wiadomości SMS z informacją o numerze załatwionej sprawy;
 • pisemnego upoważnienia oraz dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej;
 • dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Zleceniodawcy – w przypadku, gdy Zleceniodawcą jest osoba fizyczna.

Opracowanie wstępnej informacji technicznej jest nieodpłatne.

Skip to content