Rozliczenia i płatności

Rozliczenia i Płatności

JAK NALICZANE SĄ PŁATNOŚCI ZA NASZE USŁUGI?

Zawarta z nami „Umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków” określa sposób rozliczeń należności za nasze usługi.

JAK CZĘSTO ROZLICZAMY ZUŻYCIE WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW?

Zużycie wody i odprowadzenie ścieków rozliczamy w cyklu:

  • co miesięcznym dla Odbiorców Instytucjonalnych.
  • co miesięcznym dla  Odbiorców Indywidualnych.

JAK USTALAMY ILOŚĆ ZUŻYTEJ WODY JEŚLI WODOMIERZ NIE DZIAŁA PRAWIDŁOWO LUB NIE JEST MOŻLIWY JEGO ODCZYT?

Jeśli wodomierz główny działa nieprawidłowo lub okresowo nie jest możliwy jego odczyt (jeżeli umowa nie stanowi inaczej), ilość dostarczonej wody ustalamy na podstawie średniego zużycia w okresie poprzednich 3 miesięcy. Jeśli nie jest to możliwe, ilość dostarczonej wody obliczamy na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie ubiegłego roku albo iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza głównego lub braku możliwości jego odczytu.

Skip to content