Odbiór techniczny

Odbiór techniczny przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego

 1. KONTROLA TECHNICZNA BUDOWANEGO PRZYŁĄCZA

Wykonawca robót kontaktuje się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Nadzoru, aby uzgodnić termin kontroli technicznej budowanego przyłącza przed jego zasypaniem.

 1. PRÓBA SZCZELNOŚCI PRZYŁĄCZA

Wykonawca wykonuje próbę szczelności przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, a w przypadku przyłącza wodociągowego również płukanie nowo wybudowanego przyłącza.

 1. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca dostarcza do Inspektora Nadzoru PUK WODKAN dokumentację powykonawczą nowobudowanego przyłącza w postaci następujących dokumentów:

 • szkic polowy z pomiaru nowo wybudowanego w terenie poświadczony przez geodetę wraz z poświadczeniem złożenia ww. szkicu do ośrodka dokumentacji geodezyjno – kartograficznej;
 • 1 egzemplarz szkicu powykonawczego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego –
 • w przypadku budowy przyłącza wodociągowego, dołącz także wynik bakteriologiczny potwierdzający jakość wody w wypłukanym wcześniej przyłączu.
 1. INSTALACJA WODOMIERZA GŁÓWNEGO (przyłącze wodociągowe)

W przypadku budowy przyłącza wodociągowego, uzgadniamy termin instalacji wodomierza głównego, który następnie zamontujemy na przyłączu wodociągowym.

WAŻNE!

Montaż wodomierza musi nastąpić przed włączeniem przyłącza do istniejącej sieci.

Wodomierz główny wraz z zaworami za i przed wodomierzem jest własnością naszej Spółki, a jego montaż jest bezpłatny.

 1. WŁĄCZENIE NOWEGO PRZYŁĄCZA DO SIECI – TZW. WCINKA

Wykonawca dokonuje wcinki, tj. włączenia nowo wybudowanego przyłącza istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

 1. PROTOKÓŁ KONTROLI I ODBIORU TECHNICZNEGO

Wykonawca dostarcza do Inspektora Nadzoru PUK WODKAN  „Protokołu kontroli i odbioru technicznego przyłącza”.

Jeśli masz pytania dot. dokumentacji powykonawczej nowobudowanego przyłącza, skontaktuj się bezpośrednio z wyznaczonym Inspektorem Nadzoru PUK WODKAN.

 1. PUK WODKAN ODBIERA PRZYŁĄCZE

Dokonujemy odbioru technicznego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego oraz wydajemy Tobie lub Twojemu Wykonawcy  egzemplarz podpisanego „Protokołu kontroli i odbioru technicznego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego”.

WAŻNE!

Na „Protokole kontroli i odbioru technicznego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego” powinny się znaleźć podpisy Inwestora, Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i przedstawiciela PUK WODKAN,

„Protokół kontroli i odbioru technicznego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego” jest podstawą do zawarcia z nami umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.

Wykonawca powinien przekazać osobie pełniącej nadzór z PUK WODKAN następujące dokumenty:

 • oryginał  powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego i wcinki;
 • protokół zagęszczenia gruntu w pasie prowadzonych robót (znajdujących się w strefie drogi lub utwardzonego placu).
Skip to content