Warunki techniczne

Warunki techniczne w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz przebudowy istniejącego przyłącza

Warunki techniczne są podstawą do uzyskania uzgodnień w PUK WODKAN.

Kto występuje o określenie warunków technicznych w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej?

Jeśli:

 • budujesz nowe przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjnego do istniejącego albo projektowanego budynku;
 • rozbudowujesz istniejący budynek;
 • zmienił się sposobu użytkowania istniejącego budynku;
 • uzyskałeś decyzję o pozwoleniu na budowę budynku.

UWAGA!

O wydanie warunków technicznych może wystąpić tylko osoba posiadająca prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Jak to zrobić?

Udaj się do naszego biura.

WAŻNE!

Abyśmy mogli dobrać odpowiednią średnicę przyłącza:

 • W treści zlecenia projektant powinien podać prawidłową ilość zapotrzebowania na wodę i ścieki w dm3/s. Zapotrzebowanie na cele przeciwpożarowe określa rzeczoznawca Staży Pożarnej;
 • W przypadku budynków wielorodzinnych należy podać także liczbę mieszkańców.

Pamiętaj, aby dołączyć niezbędne dokumenty:

 1. kopię aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000, z zaznaczoną lokalizacją inwestycji. Sprawdź, gdzie wydawane są mapy sytuacyjno-wysokościowe: Starostwo Powiatowe w Olsztynie.
 2. projekt zagospodarowania terenu – dla projektowanych inwestycji oraz rozbudowy istniejących obiektów;
 3. porozumienie – jeśli dla inwestycji, z uwagi na brak sieci w rejonie lokalizacji, została wydana wstępna informacja techniczna dotycząca braku możliwości zaopatrzenia w wodę lub odprowadzenia ścieków i wód opadowych;
 4. upoważnienie/pełnomocnictwo.

Możesz osobiście przygotować wniosek na opracowanie warunków technicznych. Dokument powinien zawierać te same informacje wymagane w formularzu PUK WODKAN.

WAŻNE!

Jeśli o wydanie warunków technicznych występuje osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa, zlecenie powinno być podpisane przez osoby upoważnione przez Zleceniodawcę do reprezentowania, według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego upoważnienia/pełnomocnictwa.
Dokument ten powinien również upoważniać do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zleceniodawcy.

Jeśli o wydanie warunków technicznych w imieniu inwestora występuje biuro projektowe, dodatkowo wymagane jest upoważnienie/pełnomocnictwo od inwestora, które upoważnia biuro do występowania w jego imieniu. Dokument ten, w przypadku gdy inwestorem jest osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa, również powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego upoważnienia/ pełnomocnictwa.

Gdzie złożyć zlecenie?

Zlecenie na opracowanie warunków technicznych w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej należy złożyć w Dziale Obsługi Klienta:

 • Świątki 68B:
  • w poniedziałki, wtorek,czwartek: 7:00 – 15:00,
  • w środę : 7.00 – 18.00;
  • w piątek 7.00- 12.00
 • lub przesłać pocztą na adres:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Wodkan Świątki Sp. z o.o.

Świątki 68B, 11-008 Świątki.

Czas realizacji zlecenia i opłaty

Warunki techniczne opracowujemy w terminie 21 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia zlecenia.

Kiedy dokumenty będą gotowe do odbioru, otrzymasz od nas SMS (jeśli na zleceniu podałeś numer telefonu komórkowego) lub powiadomienie w formie pisemnej (listownie lub e-mailem – w zależności od podanych przez Ciebie danych do kontaktu). 

Warunki techniczne otrzymasz po okazaniu:

 • kopii zlecenia wraz z numerem rejestracyjnym sprawy;
 • wiadomości SMS z informacją o numerze załatwionej sprawy;
 • pisemnego upoważnienia oraz dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej;
 • dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Zleceniodawcy – w przypadku, gdy Zleceniodawcą jest osoba fizyczna.

Opracowanie warunków technicznych jest nieodpłatne zgodnie z obowiązującym w PUK WODKAN cennikiem .

WAŻNE!
 

 • Warunki techniczne w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz przebudowy istniejącego przyłącza, ważne są 3 lata.
 • W tym okresie powinieneś złożyć do nas projekt przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, w celu uzgodnienia go przez PUK WODKAN.
 • Jeśli nieruchomość znajduje się poza zasięgiem miejskiej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, taką informację zamieszczamy w wydanych warunkach technicznych.
 • Jeżeli minie termin ważności warunków technicznych, powinieneś ponownie wystąpić o ich wydanie wraz z aktualną mapą sytuacyjno-wysokościową.
   

Warunki techniczne montażu dodatkowego wodomierza głównego na przyłączu wodociągowym

KTO WYSTĘPUJE? 

O wydanie warunków technicznych montażu dodatkowego wodomierza głównego na przyłączu wodociągowym może wystąpić wyłącznie właściciel lub właściciele nieruchomości. 


JAK TO ZROBIĆ?

Aby otrzymać warunki techniczne montażu dodatkowego wodomierza głównego, daj się do naszego biura

UWAGA!

Pamiętaj, aby określić aktualny stan zasilania obiektu (obiektów) w wodę wraz z określeniem stanu projektowanego (tj. dla kogo, dla jakiego obiektu/lokalu przewidywany jest dodatkowy wodomierz główny).

Do zlecenia dołącz następujące dokumenty:

 1. kopię aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000, z zaznaczoną lokalizacją inwestycji. (Sprawdź, gdzie wydawane są mapy – rozwijalna lista poniżej). Mapy sytuacyjno-wysokościowe są dostępne: Starostwo.
 2. kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (np.: wypis z księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego);
 3. upoważnienie/pełnomocnictwo.

WAŻNE

Jeśli o wydanie warunków technicznych występuje osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa, zlecenie powinno być podpisane przez osoby upoważnione przez Zleceniodawcę do reprezentowania, według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Dokument ten powinien również upoważniać do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zleceniodawcy.

Jeśli w imieniu inwestora o wydanie warunków technicznych występuje biuro projektowe, dodatkowo wymagane jest pełnomocnictwo od inwestora, które upoważnia biuro do występowania  w jego imieniu. Dokument ten, w przypadku gdy inwestorem jest osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa, powinien być również podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. 

GDZIE ZŁOŻYĆ ZLECENIE?

Zlecenie na wydanie warunków technicznych zmiany lokalizacji wodomierza głównego na przyłączu wodociągowym złóż w Dziale Obsługi Klienta

 • Świątki 68B:
  • w poniedziałki,wtorki, czwartki:  7:00 – 15:00,
  • środy:    7:00 – 16:00;
  • w piątki 7;00-14;00

lub prześlij pocztą na adres:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Wodkan Świątki Sp. z o.o.

Świątki 68B, 11-008 Świątki.

Czas realizacji i opłaty

Warunki techniczne montażu dodatkowego wodomierza głównego opracujemy w terminie 21 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia do nas prawidłowo wypełnionego zlecenia z kompletem niezbędnych dokumentów.
Kiedy warunki techniczne będą gotowe do odbioru, otrzymasz od nas SMS (jeśli na zleceniu podałeś numer telefonu komórkowego) lub powiadomienie w formie pisemnej (listownie lub e-mailem  – w zależności od podanych przez Ciebie danych do kontaktu). 

Opracowane dokumenty otrzymasz po okazaniu:

 • kopii zlecenia wraz z numerem rejestracyjnym sprawy;
 • wiadomości SMS z informacją o numerze załatwionej sprawy;
 • pisemnego upoważnienia oraz dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej;
 • dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Zleceniodawcy – w przypadku, gdy Zleceniodawcą jest osoba fizyczna.

Opracowanie warunków technicznych montażu dodatkowego wodomierza głównego jest nieodpłatne zgodnie z obowiązującym w PUK WODKAN cennikiem.

Warunki techniczne zmiany lokalizacji wodomierza głównego

Kto występuje?

O zgodę i określenie warunków technicznych zmiany lokalizacji wodomierza głównego, może wystąpić jedynie właściciel (właściciele) nieruchomości w przypadku: 

 • zmiany lokalizacji wodomierza głównego ze studni wodomierzowej do budynku;
 • z budynku do studni wodomierzowej;
 • zmiany lokalizacji wodomierza w obrębie budynku.

Jak to zrobić?

Aby otrzymać warunki techniczne zmiany lokalizacji wodomierza głównego udaj sie do naszego biura.

WAŻNE!

Na zleceniu określ propozycję nowej lokalizacji wodomierza (w przypadku zmiany lokalizacji wodomierza w obrębie budynku należy wykonać rzut kondygnacji wraz z pomieszczeniem, w którym będzie usytuowany wodomierz główny)

Do zlecenia dołącz następujące dokumenty

 1. kopię aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000, z zaznaczoną lokalizacją inwestycji (Sprawdź, gdzie wydawane są mapy  . Mapy sytuacyjno-wysokościową są dostępne: w Starostwie
 2. kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (np.: wypis z księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego);
 3. upoważnienie/pełnomocnictwo.

WAŻNE!

Jeśli o wydanie warunków technicznych występuje osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa, zlecenie powinno być podpisane przez osoby upoważnione przez Zleceniodawcę do reprezentowania, według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Dokument ten powinien również upoważniać do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zleceniodawcy.

Jeśli w imieniu inwestora o wydanie warunków technicznych występuje biuro projektowe, dodatkowo wymagane jest pełnomocnictwo od inwestora, które upoważnia biuro do występowania  w jego imieniu. Dokument ten, w przypadku gdy inwestorem jest osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa, powinien być również podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. 


Gdzie założyć zlecenie?

Zlecenie na wydanie warunków technicznych montażu dodatkowego wodomierza głównego na przyłączu wodociągowym złóż w Dziale Obsługi Klienta:

 • Świątki 68B
  • w poniedziałki,wtorki,czwartki:  7:00 – 15:00,
  • w środy: 7:00 – 18:00;
  • w piątki 7;00- 12;00

lub prześlij pocztą na adres:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Wodkan Świątki Sp. z o.o.

Świątki 68B, 11-008 Świątki.

Czas realizacji zlecenia i opłaty:

Warunki techniczne zmiany lokalizacji wodomierza głównego opracujemy w terminie 21 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia do nas prawidłowo wypełnionego zlecenia z kompletem niezbędnych dokumentów.

Kiedy warunki techniczne będą gotowe do odbioru otrzymasz od nas SMS (jeśli na zleceniu podałeś numer telefonu komórkowego) lub powiadomienie w formie pisemnej (listownie lub e-mailem  – w zależności od podanych przez Ciebie danych do kontaktu). 

Gotowe dokumenty otrzymasz po okazaniu:

 • kopii zlecenia wraz z numerem rejestracyjnym sprawy;
 • wiadomości SMS z informacją o numerze załatwionej sprawy;
 • pisemnego upoważnienia oraz dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej;
 • dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Zleceniodawcy – w przypadku, gdy Zleceniodawcą jest osoba fizyczna.

Opracowanie warunków technicznych zmiany lokalizacji wodomierza głównego jest nieodpłatne zgodnie z obowiązującym w PUK WODKAN cennikiem

Warunki techniczne montażu wodomierzy odliczających w lokalach

JAK WYSTĄPIĆ O WARUNKI TECHNICZNE MONTAŻU WODOMIERZY ODLICZAJĄCYCH W LOKALACH

Kto występuje?

Warunki techniczne montażu wodomierzy odliczających w lokalach budynku wielolokalowego mogą być wydane na wniosek właściciela lub zarządcy budynku, za zgodą wszystkich właścicieli lokali.

Kiedy wystąpić? 

O określenie warunków technicznych montażu wodomierzy odliczających w lokalach budynku wielolokalowego, należy wystąpić w przypadku konieczności zawarcia indywidualnych umów na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków z użytkownikami/właścicielami poszczególnych lokali w danym obiekcie.

Jak to zrobić?

Aby otrzymać warunki techniczne montażu wodomierzy odliczających, złóż zlecenie zawierające:

 • dane Zleceniodawcy (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszania lub siedziba firmy) – napisane DRUKOWANYMI LITERAMI;
 • telefon kontaktowy;
 • adres nieruchomości, której dotyczy zlecenie wraz z numerem administracyjnym (w przypadku jego braku należy podać numer ewidencyjny działki, miejscowość i ewentualnie dzielnicę). 

Do zlecenia dołącz następujące dokumenty:

 • zgodę wszystkich właścicieli lokali w budynku; 
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (np.: wypis z księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego);
 • upoważnienie/pełnomocnictwo.

WAŻNE!

Jeśli o wydanie warunków technicznych występuje osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa, zlecenie powinno być podpisane przez osoby upoważnione przez Zleceniodawcę do reprezentowania, według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Dokument ten powinien również upoważniać do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zleceniodawcy.

Jeśli w imieniu inwestora o wydanie warunków technicznych występuje biuro projektowe, dodatkowo wymagane jest pełnomocnictwo od inwestora, które upoważnia biuro do występowania  w jego imieniu. Dokument ten, w przypadku gdy inwestorem jest osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa, powinien być również podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. 


Gdzie złożyć zlecenie?

Zlecenie na określenie warunków technicznych montażu wodomierzy odliczających w lokalach budynku wielolokalowego należy złożyć w Dziale Obsługi Klienta:

 • Świątki 68B
  • w poniedziałki, wtorki,czwartki:  7:00 – 15:00,
  • w środy: 7:00 – 18:00;
  • w piatki 7;00- 12;00

 lub prześlij pocztą na adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Wodkan Świątki Sp. z o.o. Świątki 68B, 11-008 Świątki.

Czas realizacji zlecenia i opłaty

Warunki techniczne montażu wodomierzy odliczających w lokalach budynku wielolokalowego opracujemy w terminie 21 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia do nas prawidłowo wypełnionego zlecenia z kompletem niezbędnych dokumentów.

Kiedy warunki techniczne będą gotowe do odbioru otrzymasz od nas SMS (jeśli na zleceniu podałeś numer telefonu komórkowego) lub powiadomienie w formie pisemnej (listownie lub e-mailem  – w zależności od podanych przez Ciebie danych do kontaktu). 

Gotowe dokumenty otrzymasz po okazaniu:

 • kopii zlecenia wraz z numerem rejestracyjnym sprawy;
 • wiadomości SMS z informacją o numerze załatwionej sprawy;
 • pisemnego upoważnienia oraz dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej;
 • dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Zleceniodawcy – w przypadku, gdy Zleceniodawcą jest osoba fizyczna.

Opracowanie warunków technicznych montażu wodomierzy odliczających w lokalach budynku wielolokalowego jest nieodpłatne zgodnie z obowiązującym w PUK WODKAN cennikiem opłat .

Zmiana wydanych warunków technicznych w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
 

Pamiętaj!

 • Warunki techniczne przyłączenia do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej są ważne 3 lata.
 • W tym czasie należy wykonać i złożyć do Spółki projekt przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego w celu jego uzgodnienia. 

Kiedy wystąpić? 

O zmianę wydanych warunków technicznych w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, należy wystąpić m.in. w przypadku:

 • zmiany właściciela nieruchomości;
 • zmiany sposobu użytkowania nieruchomości;
 • zmiany zapotrzebowania na wodę lub zmiany ilości odprowadzanych ścieków;
 • zmiany planu zagospodarowania nieruchomości.

Jak to zrobić?

Aby zmienić wydane warunki techniczne daj się do naszego biura.

Pamiętaj!

Tylko dzięki prawidłowym danym, będziemy mogli dobrać właściwą średnicę przyłącza, co ma wpływ na prawidłowe ciśnienie wody w Twoim domu, dlatego:  

 • w treści zlecenia projektant powinien określić prawidłową ilość zapotrzebowania na wodę i ścieki w dm3/s;.
 • rzeczoznawca Staży Pożarnej określa zapotrzebowanie na cele przeciwpożarowe;
 • w przypadku budynków wielorodzinnych podaj także liczbę mieszkańców.

Do zlecenia dołącz następujące dokumenty:

 1. kopię aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000, z zaznaczoną lokalizacją inwestycji (Sprawdź, gdzie wydawane są mapy* – uwagi j.w.  – proszę o przygotowanie rozwijalnej listy adresów – info poniżej). Mapy sytuacyjno-wysokościową są dostępne;
 2. projekt zagospodarowania terenu – dla projektowanych inwestycji oraz rozbudowy istniejących obiektów;
 3. upoważnienie/pełnomocnictwo.

WAŻNE!

Jeśli o wydanie warunków technicznych występuje osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa, zlecenie powinno być podpisane przez osoby upoważnione przez Zleceniodawcę do reprezentowania, według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Dokument ten powinien również upoważniać do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zleceniodawcy.

Jeśli w imieniu inwestora o wydanie warunków technicznych występuje biuro projektowe, dodatkowo wymagane jest pełnomocnictwo od inwestora, które upoważnia biuro do występowania  w jego imieniu. Dokument ten, w przypadku gdy inwestorem jest osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa, powinien być również podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. 


Gdzie złożyć zlecenie?

Zlecenie na zmianę wydanych warunków technicznych w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej złóż w Dziale Obsługi Klienta: 

 • Świątki 68B,
  • w poniedziałki,wtorki, czwartki w godzinach:  7:00 – 15:00,
  • w środy : 7:00 – 18:00;
  • w piątki; 7;00- 12;00

lub prześlij pocztą na adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Wodkan Świątki Sp. z o.o. Świątki 68B, 11-008 Świątki.

Czas realizacji zlecenia i opłaty:

Zmianę wydanych warunków technicznych w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej opracujemy w terminie 21 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia do nas prawidłowo wypełnionego zlecenia z kompletem niezbędnych dokumentów.

Kiedy warunki techniczne będą gotowe do odbioru otrzymasz od nas SMS (jeśli na zleceniu podałeś numer telefonu komórkowego) lub powiadomienie w formie pisemnej (listownie lub e-mailem  – w zależności od podanych przez Ciebie danych do kontaktu).

Gotowe dokumenty otrzymasz po okazaniu:

 • kopii zlecenia wraz z numerem rejestracyjnym sprawy;
 • wiadomości SMS z informacją o numerze załatwionej sprawy;
 • pisemnego upoważnienia oraz dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej;
 • dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Zleceniodawcy – w przypadku, gdy Zleceniodawcą jest osoba fizyczna.

Opracowanie zmiany wydanych warunków technicznych w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej jest nieodpłatne zgodnie z obowiązującym w PUK WODKAN cennikiem.

Aktualizacja wydanych warunków technicznych w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

Pamiętaj!

Warunki techniczne w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej są ważne 3 lata od daty ich wydania. Potem musisz wystąpić o ich aktualizację.

Aby przyłączyć się do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej albo przebudować istniejące przyłącze postępuj zgodnie ze wskazówkami

Jak to zrobić?

Aby otrzymać aktualne warunki techniczne w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej udaj się do naszego biura

Zabierz ze sobą następujące dokumenty:

 1. kopię aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000, z zaznaczoną lokalizacją inwestycji (Sprawdź, gdzie wydawane są mapy* – rozwijalna lista adresów – uwagi j.w.). Mapy sytuacyjno-wysokościową są dostępne:
  • Świątki: …..;
 2. projekt zagospodarowania terenu – dla projektowanych inwestycji oraz rozbudowy istniejących obiektów;
 3. upoważnienie/pełnomocnictwo.

WAŻNE!

Jeśli o wydanie warunków technicznych występuje osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa, zlecenie powinno być podpisane przez osoby upoważnione przez Zleceniodawcę do reprezentowania, według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Dokument ten powinien również upoważniać do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zleceniodawcy

Jeśli w imieniu inwestora o wydanie warunków technicznych występuje biuro projektowe, dodatkowo wymagane jest pełnomocnictwo od inwestora, które upoważnia biuro do występowania  w jego imieniu. Dokument ten, w przypadku gdy inwestorem jest osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa, powinien być również podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. 


Gdzie złożyć zlecenie?

Zlecenie aktualizacji warunków technicznych w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej należy złożyć w Dziale Obsługi Klienta :

 • Świątki 68B,
  • w poniedziałki,wtorki,czwartki w godzinach:  7:00 – 15:00
  • w środy : 7.00 – 18.00;
  • w piątki 7;00- 12;00

lub przesłać pocztą na adres: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Wodkan Świątki Sp. z o.o. Świątki 68B, 11-008 Świątki.

Czas realizacji zlecenia i opłaty

Aktualizację warunków technicznych w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej opracujemy w terminie 21 dni kalendarzowych od daty wpłynięcia zlecenia.

Gdy dokumenty będą gotowe do odbioru otrzymasz SMS (jeśli na zleceniu podałeś numer telefonu komórkowego) lub w formie pisemnej (pocztą lub mailem – w zależności od podanych przez Ciebie danych). 

Gotowe dokumenty otrzymasz po okazaniu:

 • kopii zlecenia wraz z numerem rejestracyjnym sprawy;
 • wiadomości SMS z informacją o numerze załatwionej sprawy;
 • pisemnego upoważnienia oraz dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej;
 • dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Zleceniodawcy – w przypadku, gdy Zleceniodawcą jest osoba fizyczna.

Aktualizacja wydanych warunków technicznych jest nieodpłatna zgodnie z obowiązującym w PUK WODKAN cennikiem.

Skip to content