Dokumentacja techniczna

Uzgodnienie dokumentacji technicznej dotyczącej przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego

WAŻNE!

 • W pierwszej kolejności powinieneś otrzymać od nas uzgodnienie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, a następnie uzgodnienie dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego. 
 • Dokumentację techniczną należy opracować oddzielnie dla: sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej oraz dla przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego.

PAMIĘTAJ!

Uzgodnienie dokumentacji technicznej jest ważne 3 lata od daty jego wydania.

Jak to zrobić?

Udaj się do naszego biura.

Pamiętaj, aby dostarczyć niezbędne dokumenty:

 1. 3 egzemplarze dokumentacji technicznej;
 2. wydane przez nas warunki techniczne z mapą z danymi technicznymi;
 3. dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np.: wypis z księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, umowa dzierżawy, decyzja administracyjna, wypis z rejestru gruntów, postanowienie sądu, itp.;) lub oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 4. kserokopię mapy do celów projektowych z naniesioną trasą przyłączy (oryginał mapy do wglądu);
 5. uzgodnienie z właścicielem lub właścicielami nieruchomości – podpis właściciela lub wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na dokumentacji technicznej lub dołączenie stosownego oświadczenia o zapoznaniu się z dokumentacją techniczną przyłączy;
 6. kserokopię uprawnień projektanta;
 7. upoważnienie/pełnomocnictwo.

WAŻNE!

 • Jeśli o uzgodnienie dokumentacji technicznej występuje osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa, zlecenie powinno być podpisane przez osoby upoważnione przez Zleceniodawcę do reprezentowania, według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego upoważnienia/pełnomocnictwa.
  Dokument ten powinien również upoważniać do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zleceniodawcy.
 • Jeśli o uzgodnienie dokumentacji technicznej w imieniu inwestora występuje biuro projektowe, dodatkowo wymagane jest upoważnienie/pełnomocnictwo od inwestora, które upoważnia biuro do występowania w jego imieniu. Dokument ten, w przypadku gdy inwestorem jest osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa, również powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego upoważnienia/ pełnomocnictwa.

Gdzie złożyć zlecenie?

Zlecenie na uzgodnienie dokumentacji technicznej w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej należy złożyć w Dziale Obsługi Klienta:

 • Świątki 68B,
 • w poniedziałki,wtorki,czwartki: 7:00 – 15:00  w Środy : 7.00 – 16.00;Piątki: 7:00- 14:00

lub przesłać pocztą na adres:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Wodkan Świątki Sp. z o.o.

Świątki 68B, 11-008 Świątki.

Czas realizacji zlecenia i opłaty

Na zajęcia stanowiska w sprawie złożonej do PUK WODKAN dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego mamy 30 dni kalendarzowych.

Kiedy dokumentacja techniczna będzie gotowa do odbioru otrzymasz SMS (jeśli na zleceniu podałeś numer telefonu komórkowego) lub powiadomienie w formie pisemnej (listownie lub e-mailem – w zależności od podanych przez Ciebie danych do kontaktu). 

Dokumentację techniczną otrzymasz po okazaniu:

 • kopii zlecenia wraz z numerem rejestracyjnym sprawy;
 • wiadomości SMS z informacją o numerze załatwionej sprawy;
 • pisemnego upoważnienia oraz dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej;
 • dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Zleceniodawcy – w przypadku, gdy Zleceniodawcą jest osoba fizyczna.

Uzgodnienie dokumentacji technicznej jest nieodpłatne zgodnie z obowiązującym w PUK WODKAN cennikiem opłat.

Skip to content